تراش افقی برند BLIN

نمایش دادن همه 19 نتیجه

تراش افقی BLIN سری S

BL-S40

Max Dia/Max Length: 360/290,320

تراش افقی BLIN سری Z

BL-Z6

Max Dia/Max Length: 300/250

تراش افقی BLIN سری H

BL-H40T

Max Dia/Max Length: 310/300

تراش افقی BLIN سری بد تخت

BL-CKW-61200

MAX SWING DIA/CENTER DISTANCE: 2020/3000 to 10000

تراش افقی BLIN سری بد تخت

BL-CKL61100

MAX SWING DIA/CENTER DISTANCE: 1000/1000 to 6000

تراش افقی BLIN سری بد تخت

BL-HK80

MAX SWING DIA/CENTER DISTANCE: 800/1000 to 4000

تراش افقی BLIN سری بد تخت

BL-CAK6180

MAX SWING DIA/CENTER DISTANCE: 800/750 to 3000

تراش افقی BLIN سری بد تخت

BL-CAK6140

MAX SWING DIA/CENTER DISTANCE: 400/750 to 3000

تراش افقی BLIN سری بد تخت

BL-TK50

Max Dia/Max Length: 500,350/1000 to 3000

تراش افقی BLIN سری S

BL-S205M

Max Dia/Max Length: 380/530

تراش افقی BLIN سری H

BL-H60L

Max Dia/Max Length: 600/ 1000 to 3000

تراش افقی BLIN سری H

BL-H50T

Max Dia/Max Length: 400/485

تراش افقی BLIN سری S

BL-S40M

Max Dia/Max Length: 340/280

تراش افقی BLIN سری S

BL-S36T

Max Dia/Max Length: 320/260

تراش افقی BLIN سری S

BL-S36

Max Dia/Max Length: 300/330

تراش افقی BLIN سری H

BL-H40TY

Max Dia/Max Length: 225/240 (WITH Y AXIS)

تراش افقی BLIN سری H

BL-H40TC

Max Dia/Max Length: 240/260 (WITH C AXIS)

تراش افقی BLIN سری Z

BL-Z8T

Max Dia/Max Length: 400/390

تراش افقی BLIN سری Z

BL-Z6T

Max Dia/Max Length: 250/300