تراش افقی HAITIAN سری HTC

نمایش دادن همه 5 نتیجه

تراش افقی HAITIAN سری HTC

HTC200 II X 360

Max Dia/Max Length: 400/360

تراش افقی HAITIAN سری HTC

HTC200 II X 560

Max Dia/Max Length: 400/560

تراش افقی HAITIAN سری HTC

HTC300 II X 580

Max Dia/Max Length: 520/600

تراش افقی HAITIAN سری HTC

HTC150 IIx520

Max Dia/Max Length: 300/520

تراش افقی HAITIAN سری HTC

HTC150 IIx290

Max Dia/Max Length: 300/290