تراش افقی BLIN سری بد تخت

نمایش دادن همه 6 نتیجه

تراش افقی BLIN سری بد تخت

BL-CKW-61200

MAX SWING DIA/CENTER DISTANCE: 2020/3000 to 10000

تراش افقی BLIN سری بد تخت

BL-CKL61100

MAX SWING DIA/CENTER DISTANCE: 1000/1000 to 6000

تراش افقی BLIN سری بد تخت

BL-HK80

MAX SWING DIA/CENTER DISTANCE: 800/1000 to 4000

تراش افقی BLIN سری بد تخت

BL-CAK6180

MAX SWING DIA/CENTER DISTANCE: 800/750 to 3000

تراش افقی BLIN سری بد تخت

BL-CAK6140

MAX SWING DIA/CENTER DISTANCE: 400/750 to 3000

تراش افقی BLIN سری بد تخت

BL-TK50

Max Dia/Max Length: 500,350/1000 to 3000